Förslag på nya stadgar

— Förslag till årsmötet 2/4 och medlemsmötet 2/12 2017:
Stadgar antagna vid föreningens bildande och vid ändringar gjorda 2016 och 2018.

 • 1 Föreningen “Vind i Seglen” (ViS) i Göteborgs södra skärgård, har som ändamål att:

– Bedriva seglarskola för barn, ungdomar och vuxna.

– Hitta arbetssätt där eleverna skaffar sig kunskap genom processer där teori och praktik samverkar.

– Lära ut seglingens underbara konst, hantverk och regelverk för att säkert kunna framföra liten segelbåt och ha roligt!

– Främja jämlikhet och samarbete över generationsgränser.

– Verka för att ungdomar utvecklas till instruktörer och förebilder med goda kunskaper i segling och ledarskap.

– Stödja skolorna i Göteborgs södra skärgård i deras arbete med utbildning i den marina miljön.

 • 2 Föreningen är partipolitiskt obunden och ideell.
 • 3 Föreningen är öppen för medlemskap för alla.
 • 4 Medlemmar skall erlägga årsavgift enligt årsmötets beslut.
 • 5 Verksamhetsåret skall omfatta 1’e januari till 31’e december. Årsmöte skall hållas tidigast 1’a mars, senast 15’e april. Det åligger styrelsen att förbereda föreningens årsmöte och extra möten. Extra föreningsmöte hållas då styrelsen finner erforderligt, eller så skriftligen påkallats av minst en fjärdedel av medlemmarna. Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte skall, tillsammans med förslag till dagordning tillhandahållas medlemmarna senast två veckor innan mötet. Kallelse och förslag till dagordning skall anslås på föreningens website, och kan även tillhandahållas medlemmarna på annat sätt som styrelsen bestämt. Styrelsen skall senast två veckor innan årsmötet redovisa och överlämna balans- och resultaträkningar avseende det senaste verksamhetsåret till revisorn. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Firmatecknare bestäms på konstituerande styrelsemöte.
 • 6 Vid årsmötet skall förekomma:
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.
 3. Fråga om mötet blivit utlyst på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning och fråga om det finns några övriga frågor.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhetsåret.
 6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Behandling av förslag från styrelsen och i rätt tid inkomna motioner.
 9. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Val av
 12. a) Ordförande för en tid av ett år.
 13. b) Ledamöter som skall väljas för två år.
 14. c) Revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år. Styrelsens ledamöter kan ej väljas till revisor eller revisorsuppleant.
 15. d) Två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år. En utses som sammankallande.
 16. Övriga frågor som anmälts under punkt 4: ”Fastställande av dagordning”.
 • 7 Valbar till styrelsen är medlem i föreningen. Instruktörer och ledare i ViS får väljas till styrelsen och instruktörer skall helst uppgå till en tredjedel av antalet ledamöter. I styrelsen får det inte vara fler än en tredjedel som får lön av föreningen. Vid föreningens möte har varje medlem en röst. En familj som är medlem har en röst. Omröstningen sker öppet. Val skall ske med slutna sedlar, där så begäres. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstantal avgöres val genom lottning, medan övriga ärenden avgöres i enlighet med den mening ordföranden biträder.
 • 8 Föreningens styrelse skall bestå av ordförande samt minst fyra ledamöter. Styrelsen väljes om möjligt så att olika delar av södra skärgården representeras. Ordförande och erforderligt antal ledamöter väljs av årsmötet. Ordföranden väljs för en tid av ett år och de övriga får en tid av två år, varvid det tillses att mandattiden utgår växelvis.
 • 9 Styrelsen utser inom sig, vice ordförande, protokollförare och kassör på ett konstituerande möte snarast efter årsmötet.
 • 10 Ansvarsområden samt ledare för dessa beslutas på det konstituerande styrelsemötet. Ansvarsområden och dess ledare kan ändras av styrelsen, om behov uppstår under verksamhetsåret.
 • 11 Förslag till årsmötet från medlemmar, skall lämnas in till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet.
 • 12 I den mån föreningsarbeten resulterar i alster – tryckta eller digitala, som åtnjuter eller kan åtnjuta immateriellrättsligt skydd (upphovsrättsligt skydd), kan äganderätten till dylikt alster tillfalla föreningen utan särskild ersättning.
 • 13 För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande medlemsmöten, av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta.
 • 14 För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgas i §13. För giltighet i sådant beslut krävs ¾-dels majoritet vid vardera möte.
 • 15 Vid föreningens eventuella upplösning skall, sedan deras skulder är betalade, eventuella tillgångar tillfalla skolorna i Göteborgs södra skärgård, eller annan organisation med samma eller liknande verksamhet.

 

NUVARANDE STADGAR

Stadgar antagna vid föreningens bildande och vid ändringar gjorda 2016.

 

 • 1 Föreningen “Vind i Seglen” (ViS) i södra skärgården, skall verka vid Styrsö högstadieskola.

Föreningens målsättning skall vara:

att   stödja skolans arbete

att   hitta arbetssätt där eleverna skaffar sig kunskaper genom process där praktik och teori samverkar

att   underlätta samverkan mellan skolan och närsamhället

att   skapa en skola, anpassad till skärgårdens förhållanden

 

Föreningen vill medverka till att eleverna lär sig samarbeta och blir kunniga människor, samt goda ansvarskännande samhällsmedborgare.

 

 • 2 Föreningen är partipolitiskt obunden och ideell.
 • 3 Medlemskap i föreningen tillkommer elever, föräldrar, skolpersonal vid Styrsö högstadieskola och alla övriga intresserade.
 • 4 Medlemmar erlägger årsavgift enligt årsmötets beslut.
 • 5 Föreningens verksamhetsår skall omfatta tiden 1 juli – 30 juni. Årsmötet skall hållas i september. Extra föreningsmöte hålles då styrelsen finner erforderligt eller så skriftligen påkallas av minst en fjärdedel av medlemmarna.

 

 • 6 Vid årsmötet skall förekomma:
 1. a) Val av mötesordförande
 2. b) Val av sekreterare
 3. c) Val av justeringsmän, samt tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet blivit utlyst.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Föredragning av
 7. a) styrelsens verksamhetsberättelse
 8. b) revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar.
 11. Fastställande av föreningens arbetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
 12. Fastställande av årsavgift.
 13. Val av styrelse.
 14. Val av revisor och revisorsuppleant på ett år.
 15. Val av tre ledamöter till föreningens valberedning.
 16. Övriga frågor.
 • 7 Vid föreningens möte har varje medlem en röst. Omröstningen sker öppet. Val skall ske med slutna sedlar, där så begäres. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstantal avgöres val genom lottning och övriga ärenden i enlighet med den mening ordföranden biträder.
 • 8 Föreningens styrelse skall bestå av ordföranden samt fyra övriga ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljes om möjligt så att olika delar av södra skärgården är representerad. Ordföranden och erforderligt antal ledamöter väljes av årsmötet. Ordföranden väljes för ett år och de övriga för en tid av två år, varvid tillses att mandattiden utgår växelvis. Suppleanterna inträder i den ordning de är valda.
 • 9 Styrelsen inser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Ordförande, sekreterare och kassör bildar arbetsutskott.
 • 10 Förslag till årsmötet från medlemmar skall inkomma till styrelsen senast 1 augusti.
 • 11 Föreningsstyrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överenskommelse med dessa stadgar och vid föreningsmöten fattade beslut, samt är mellan dessa möten beslutande organ. Förslag till verksamhet kan komma från vilken person som helst inom eller utom föreningen.

Styrelsen tar ställning till varje förslag och beslutar om bildandet av projektgrupp. Arbetet må utföras utan ersättning eller ersättas med arvode i enlighet med på marknaden gängse belopp, eller i enlighet med särskilt avtal mellan föreningen och den som utför arbetet.

Innan ett projekt startas har projektgruppen att till styrelsen inkomma med kostnadskalkyl och tidsplan. När kalkyl och plan är godkända arbetar gruppen som en självstyrande enhet med full beslutsrätt, så länge projektet håller sig inom fastställd kostnadskalkyl. Projektgrupp skall redovisa resultat av sitt arbete för styrelsen. Det åligger styrelsen att förbereda föreningens årsmöte och extra möten.

att   verkställa vid sådana möten fattade beslut

att   utse för verksamheten erforderliga kommittéer

att   senast två veckor för föreningens årsmöte redovisa till revisorerna överlämna verksamhetsberättelsen jämte balans och resultatberäkningar avseende det senaste verksamhetsåret.

att   ansvara för att skolpersonal inom Styrsö rektorsområde informeras om verksamheten.

 • 12 I den mån projektgruppen resulterar i alster som åtnjuter eller kan åtnjuta immateriellrättsligt skydd kan äganderätten till dylikt alster tillfalla föreningen utan särskild ersättning.
 • 13 För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten, av vilka minst en skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två månades förflyta.
 • 14 För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgas i §13. För giltighet av sådant beslut krävs ¾-dels majoritet vid vardera möte.
 • 15 Vid föreningens eventuella upplösning skall sedan deras skulder är betalade, eventuella tillgångar tillfalla skolan eller annan organisation med samma eller liknande verksamhet.

 

 • Hitta hit

  Vind i Seglen ligger vid brofästet på Donsöbrons västsida. En promenad på cirka 800m tar dig hit från något av färjelägena vid Styrsö Bratten eller Styrsö Skäret.

  Karta